เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิ์ความคุ้มครอง

ลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนร่วมวิ่งในกิจกรรม Bangkok Midnight Marathon 2023

1. ต้องเป็นผู้ลงทะเบียน กิจกรรม Bangkok Midnight Marathon 2023 โดยเสร็จสมบูรณ์

2. ต้องมีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ - 75 ปี ณ วันที่กรมธรรม์ เริ่มคุ้มครอง

3. ต้องมีสัญชาติไทย

4. ระยะเวลาการลงทะเบียนขอรับสิทธิความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่ 30 กันยายน 2566 – 1 ธันวาคม 2566

5. เพื่อการพิจารณารับประกันภัย ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเอาประกันภัยที่บริษัทประกันภัยกำหนด เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

6. ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 เป็นระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้

7. เมื่อบริษัทประกันภัยฯอนุมัติรับประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะทำการแจ้งยืนยันสิทธิความคุ้มครองผ่านทางข้อความ (email) ให้แก่ลูกค้าตาม email address ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางรายละเอียดระยะเวลาเอาประกันภัย)

8. การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นี้ถือเป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

9. เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจ

10. รับประกันภัยโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สอบถามข้อมูลประกันภัยเพิ่มเติม โทร 1621

ลูกค้าที่ร่วมสนุกในกิจกรรม 175 Anniversary พรูเด็นเชียลพาตี้...เฮลท์ตี้ยกแก๊ง

1. ต้องร่วมสนุกการทำคลิป 175 Health Challenge และทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยเสร็จสมบูรณ์

2. ต้องมีอายุ ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ - 75 ปี ณ วันที่กรมธรรม์ เริ่มคุ้มครอง

3. ต้องมีสัญชาติไทย

4. ระยะเวลาการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2566 – 9 พฤศจิกายน 2566

5. เพื่อการพิจารณารับประกันภัย ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเอาประกันภัยที่บริษัทประกันภัยกำหนด เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

6. ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 เป็นระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน โดยไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้

7. เมื่อบริษัทประกันภัยฯอนุมัติรับประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะทำการแจ้งยืนยันสิทธิความคุ้มครองผ่านทางข้อความ (SMS) ให้แก่ลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางรายละเอียดระยะเวลาเอาประกันภัย)

8. การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นี้ถือเป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

9. เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองก่อนการตัดสินใจ

10. รับประกันภัยโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สอบถามข้อมูลประกันภัยเพิ่มเติม โทร 1621

รายละเอียดผลประโยชน์ความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง
อายุที่รับประกันภัย20 ปี บริบูรณ์ - 75 ปี
ระยะเวลาความคุ้มครอง15 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567
การเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะโดยอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

ไม่ครอบคลุมถึงการฆาตกรรมและการทำร้ายร่างกาย

100,000
การขยายความคุ้มครอง (บันทึกเพิ่มเติมคุ้มครองการฆาตกรรม จลาจลสงครามกลางเมือง)
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
- การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
- การแข่งกีฬาอันตราย
- การก่อการร้าย
การขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ200,000

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ข้อ 1 การเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะโดยอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
ไม่ครอบคลุมถึงการฆาตกรรมและการทำร้ายร่างกาย
100,000
การขยายความคุ้มครอง (บันทึกเพิ่มเติมคุ้มครองการฆาตกรรม จลาจลสงครามกลางเมือง)
ขยายความคุ้มครองในกรณีต่อไปนี้
> การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
> การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
> การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
> การแข่งกีฬาอันตราย
> การก่อการร้าย
การขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ200,000

ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อตกลงความคุ้มครองอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 กรณีเสียชีวิต100%
1.2 กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าสมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100%
1.3 กรณีมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง100%
1.4 กรณีมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า100%
1.5 กรณีมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง100%
1.6 กรณีเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง100%
1.7 กรณีมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ60%
1.8 กรณีเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า60%
1.9 กรณีสายตาหนึ่งข้าง60%

โดย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อตกลงความคุ้มครองตามข้อ 1 ข้างต้น ขยายความคุ้มครองรวมถึง

1) การแข่งกีฬาอันตราย

2) การก่อการร้าย

3) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

4) สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

2

ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามผลประโยชน์ข้อ 1 อันเนื่องมาจาก เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. ขณะสมาชิกผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต

2. ขณะสมาชิกผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง

3. ขณะสมาชิกผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย

200%

โดย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ที่สูงสุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจาก

1. การกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

3. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

4. การแท้งลูก

5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง

6. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

7. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปรามตั้งแต่ที่เข้าปฏิบัติการ สงครามหรือปราบปรามนั้นจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองการประกันภัย