พรูเฮลธี้ พลัส
หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายสุขภาพยาวนานถึงอายุ 80 ปี
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 651 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 1

ผลประโยชน์ พรูเฮลธี้ พลัส
รับเงินคืนรวมสูงสุด
1,000,000 บาท**
เมื่อครบกำหนดตามสัญญา
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล รวมสูงสุด
1,000,000 บาท**
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล นานถึงอายุ 80 ปี
จ่ายเบี้ยฯ คงที่ ตลอดอายุสัญญา
ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต รวมสูงสุด
1,000,000 บาท**
ลดหย่อนภาษีได้
100,000 บาท**
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ กรมสรรพากร
**แผนประกันสูงสุด แผน 9


ตารางผลประโยชน์ พรูเฮลธี้ พลัส
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์300,000 บาท/ปี
แผน 1
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
300,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
60,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
240,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
600 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
1,200 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
600 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
6,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,500 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 651 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 1
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์400,000 บาท/ปี
แผน 2
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
400,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
80,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
320,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
800 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
1,600 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
800 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
8,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
2,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 867 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 2
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์500,000 บาท/ปี
แผน 3
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
500,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
100,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
400,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
1,000 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
2,000 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
1,000 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
10,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
2,500 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,084 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์600,000 บาท/ปี
แผน 4
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
600,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
120,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
480,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
1,200 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
2,400 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
1,200 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
12,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
3,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,301 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 4
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์700,000 บาท/ปี
แผน 5
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
700,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
140,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
560,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
1,400 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
2,800 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
1,400 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
14,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
3,500 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,518 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 5
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์750,000 บาท/ปี
แผน 6
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
750,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
150,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
600,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
1,500 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
3,000 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
1,500 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
15,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
3,750 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,626 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 6
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์800,000 บาท/ปี
แผน 7
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
800,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
160,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
640,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
1,600 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
3,200 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
1,600 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
16,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
4,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,735 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 7
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์900,000 บาท/ปี
แผน 8
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
900,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
180,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
720,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
1,800 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
3,600 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
1,800 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
18,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
4,500 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,951 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 8
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์1,000,000 บาท/ปี
แผน 9
ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย (ตลอดอายุสัญญา)
1,000,000 บาท
2. กรณีอยู่ครบสัญญา
เงินชดเชย 20% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 60 ปี
200,000 บาท
เงินชดเชย 80% ของทุนประกันภัย เมื่ออายุครบ 80 ปี
800,000 บาท
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365วัน
2,000 บาท
ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับ การรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก(I.C.U.หรือ C.C.U.) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
4,000 บาท
ค่าชดเชยค่ายา และเวชภัณฑ์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะ ผู้ป่วยใน
2,000 บาท
ค่าชดเชยค่าผ่าตัดและหัตถการค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญีในโรงพยาบาล
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง
20,000 บาท
ชดเชยค่าผ่าตัดฯ ในฐานะผู้ป่วยนอก ครั้งใดครั้งหนึ่ง
5,000 บาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,168 บาท/เดือน**กรณีกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ 30 ปี เลือกความคุ้มครองแผน 9
สนใจสมัครวันนี้ รับเลย!starbucks-banner
สนใจประกัน คลิกเลย++ กรอกข้อมูลรายละเอียดของคุณเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หมายเหตุ*
 • 1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภทและบัตรเครดิตโฮมโปร, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันทุกประเภท (บัตรเครดิตฯ) ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง UCHOOSE และซื้อผลิตภัณฑ์พรูเฮลธี้ พลัส ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • 2. มูลค่าบัตรกำนัลลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีต่อกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโครงการโดยลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ชำระเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่จัดโปรโมชั่นและกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติรับประกันภัยภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567
  ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีต่อกรมธรรม์บัตรกำนัล e-coupon มูลค่า
  น้อยกว่า 20,000 บาท200 บาท
  20,000 – 49,999 บาท 500 บาท
  50,000 บาทขึ้นไป1,000 บาท
 • 3. ไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นที่ลูกค้าซื้อได้
 • 4. ลูกค้าจะได้รับ บัตรกำนัล Starbucks e-coupon ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่ลูกค้าได้รับ บัตรกำนัล Starbucks e-coupon และ บัตรกำนัล Starbucks e-coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยสามารถตรวจสอบ e-Coupon ที่ได้รับผ่านเมนู “COUPON/คูปอง” บนแอปพลิเคชัน UCHOOSE
 • 5. รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดยบมจ. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
 • 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • 7. รายการส่งเสริมการขาย ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในกรมธรรม์ รับประกันภัย โดย บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
 • 8. บมจ. กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • 9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย กรุณาติดต่อ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต โทร.1621
 • 11. บริษัทบัตรเครดิตฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง