จุดเด่น

คุ้มครอง 7 โรคมะเร็งระยะลุกลามสำหรับผู้หญิง

ที่พบบ่อยสำหรับผู้หญิง

รับความคุ้มครองแบบเงินก้อน

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งในสตรีระยะลุกลาม

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสูง

จากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เบี้ยประกันไม่แพง ผลประโยชน์เริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เพียงตอบคำถามง่ายๆ

ดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์

รายละเอียดสัญญากรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. อายุรับประกันภัย 20-64 ปี 2. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี 3. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ1 ฉบับ 5. เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศและอายุ 6. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) สำหรับการป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน เก้าสิบวัน (90 วัน) นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครอง 7. ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition) 8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

แบบประกันภัยนี้คุ้มครองผลประโยชน์ โรคร้ายแรงชนิดใดบ้าง

คุ้มครองโรคร้ายแรง 7 โรคมะเร็งในสตรีระยะลุกลาม ได้แก่ 1. มะเร็งปากมดลูก 2. มะเร็งมดลูก 3. มะเร็งปีกมดลูก 4. มะเร็งรังไข่ 5. มะเร็งปากช่องคลอด 6. มะเร็งช่องคลอด 7. มะเร็งเต้านม

ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมสำหรับโรคใดโรคหนึ่งใน 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงไปแล้ว จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมเพิ่มสำหรับโรคมะเร็งที่เหลือได้หรือไม่?

ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมเพิ่มได้ เนื่องจากความคุ้มครองโรคร้ายแรงจะสิ้นสุดทันทีหลังจากได้รับการตรวจวินิจฉัย และ/หรือยืนยันเป็นครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง ทั้งนี้ ความคุ้มครองชีวิตยังคงมีผลบังคับตามระยะเวลาเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต ที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหม อย่างไร?

บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหม ตามผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในสัญญาหลัก และความคุ้มครองจะสิ้นสุดความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพ หรือ ตอบคำถามสุขภาพหรือไม่?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

เมื่อซื้อแบบประกันนี้แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?

แบบประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรงกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) สำหรับการป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในเก้าสิบวัน (90 วัน) นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเพื่อป้องกันการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

แบบประกันภัยนี้สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้หรือไม่?

ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆได้

งวดการชำระเบี้ยประกันภัยสามารถชำระเป็นแบบรายเดือนได้หรือไม่?

ไม่สามารถชำระได้ แต่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายปีได้

หมายเหตุ

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งผู้เอาประกันมีสิทธิ์ที่ยกเลิกภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทโดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

• ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรง 1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ หรือแพทย์เฉพาะทางยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรค/ภาวะดังกล่าวข้างต้น ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม 2. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือ พยายามกระทำเช่นว่านั้น 3. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 4. การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เอาประกันภัย 5. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม

*โปรดอ้างอิงรายละเอียดของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ติดต่อเรา

1621 / 08 1815 2011

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักรและเวลส์ ทั้งบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์ (Prudential Financial. Inc) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่ตั้งทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย).